CROESO

Cyngor Cymuned

Cyngor Cymuned Trawsfynydd

Mae Cyngor Cymuned Trawsfynydd yn ymestyn o Nant Tyddyn yr Ynn yn y Gogledd Bryn Eden i’r De, Cefn Clawdd yn y Gorllewin ac Yr Allt Lwyd i’r Dwyrain.

Poblogaeth o 973 (Cyfrifiad 2011) sydd gan Trawsfynydd gyda 424 o aelwydydd.  Mae’r Cyngor Cymuned yn weithgar iawn yn gwneud gwaith amgylcheddol, datblygiadau cymunedol a chefnogi ei thrigolion gyda materion personol a chymunedol.

Gwasaneithir yr ardal gan 12 Cynghorwr Cymunedol gyda ystod eang o wahanol sgiliau a phrofiadau.

Rhestr Cynghorwyr
 • Cadeirydd Bryn Jones
 • Is Gadeirydd Hefin Jones
 • Cynghorydd Keith O’Brien
 • Cynghorydd Idwal W Williams
 • Cynghorydd A Huw Jones
 • Cynghorydd Enid Roberts
 • Cynghorydd Richard W Davies
 • Cynghorydd Helen W Jones
 • Cynghorydd Dewi Williams
 • Cynghorydd Derec Hopkins
 • Cynghorydd Elfed Jones
 • Cynghorydd Annest Smith

Etholir Cadeirydd ag Is-Gadeirydd yn y cyfarfod blynyddol a gynhelir ym mis Mai.

Hysbysir nad oes unrhyw aelod o Gyngor Cymuned Trawsfynydd wedi derbyn costau na threuliau yn ystod y flwyddyn 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019.

Mae Buddiannau Cynghorwyr i’w gweld trwy gysylltu gyda’r Swyddog Ariannol.

Hysbysiad Awdit 2020

Taliadau i Gynghorwyr 2020/21: Taliadau i Gynghorwyr 2020-21

Gweithgareddau'r Cyngor

Mae gan y Cyngor Cymuned yr Is bwyllgorau canlynol i drafod materion yn ymwneud â:

• Brys a Chynllunio
• Mynwentydd (Pencefn a Salem)
• Llwybrau
• Gwelliannau

Mae Cynghorwyr Cyngor Cymuned Trawsfynydd hefyd a phresenoldeb ar y pwyllgorau canlynol:

• Canolfan Iechyd
• Ysgol Bro Hedd Wyn
• Un Llais Cymru
• Cyfeillion Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog
• Clwb Henoed Prysor
• Ysbyty Alltwen
• Grŵp Rhanddeiliaid Safle Trawsfynydd (Magnox)
• Neuadd Gyhoeddus Trawsfynydd
• Datblygu Llyn Trawsfynydd
• Cyfeillion Yr Ysgwrn

Cysylltu â'r Cyngor

Gall aelod o’r cyhoedd ddod a mater i sylw Cyngor Cymuned Trawsfynydd trwy ysgrifennu llythyr i sylw’r Clerc:

Eirian Humphreys
Clerc
Llys Gwilym
Trawsfynydd
Gwynedd
LL41 4UB
cyngor.trawsfynydd@gmail.com

Os yn addas bydd y llythyr yn cael ei ddarllen yn ystod y cyfarfod nesaf ag unrhyw sylwadau yn cael eu cofnodi.  Bydd ymateb yn cael ei ddanfon i’r awdur fel bo angen.

Mae’r Cyngor Cymuned yn trafod rhoddion ariannol i grwpiau a mudiadau lleol.  I wneud cais am gymorth ariannol rhaid ysgrifennu llythyr gan gynnwys mantolen ariannol i sylw y Swyddog Ariannol erbyn diwedd mis Chwefror fel bod y Cyngor mewn sefyllfa i drafod y ceisiadau yng nghyfarfod mis Mawrth bob blwyddyn.

Ffurflen Gais Cymorth Ariannol

Dyddiadau Cyfarfodydd
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn seler y Neuadd Gyhoeddus nos Fercher cyntaf bob mis.  Gan eithro mis Awst pan nad oes cyfarfod yn cael ei gynnal.
Cyfrifon
Hysbysiad Cyfrifon Blynyddol 2019-20 ynglyn a COVID-19
Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20.
Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Cymuned Trawsfynydd lofnodi a dyddio’r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei bod yn cyflwyno derbyniadau a thaliadau’r Cyngor yn gywir am y flwyddyn.  Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.
Roedd y Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi a thystio’r cyfrifon ar 19 Mai 2020.
Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i’r Cyngor gymeradwyo’r cyfrifon.  Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.
Oherwydd achos y COVID-19, nid yw Cyngor Cymuned Trawsfynydd wedi cwrdd i gymeradwyo’r cyfrifon.
Cyfrifon-2016
Cyfrifon 2015
Cyfrifon 2014
Awdits Blaenorol

Os dymunai unrhyw un gael copi llawn o unrhyw un o’r ffurflenni awdit, os gwelwch yn dda cysylltwch a’r Swyddog Ariannol.

Awdit 2016-17

Awdit 2016-17

Awdit 2017-18

Awdit 2017-18

Awdit 2018-19

Awdit 2018-19

Ffurflen Flynyddol Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2020 (yn cynnwys Archwiliad Mewnol)

Version:1.0 StartHTML:000000174 EndHTML:000001205 StartFragment:000000375 EndFragment:000001173 StartSelection:000000375 EndSelection:000001173 SourceURL:about:blankReading View. Press Alt+Shift+A for accessibility help.

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20
Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020
Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2020, i Cyngor Cymuned Trawsfynydd  gyhoeddi ei datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.
Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Polisi Iaith
Mae cyfarfodydd Cyngor Cymuned Trawsfynydd yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau