CROESO

Cyngor Cymuned

Cyngor Cymuned Trawsfynydd

Mae Cyngor Cymuned Trawsfynydd yn ymestyn o Nant Tyddyn yr Ynn yn y Gogledd Bryn Eden i’r De, Cefn Clawdd yn y Gorllewin ac Yr Allt Lwyd i’r Dwyrain.

Poblogaeth o 973 (Cyfrifiad 2011) sydd gan Trawsfynydd gyda 424 o aelwydydd.  Mae’r Cyngor Cymuned yn weithgar iawn yn gwneud gwaith amgylcheddol, datblygiadau cymunedol a chefnogi ei thrigolion gyda materion personol a chymunedol.

Gwasaneithir yr ardal gan 12 Cynghorwr Cymunedol gydag ystod eang o wahanol sgiliau a phrofiadau.

Rhestr Cynghorwyr
 • Cadeirydd
 • Is Gadeirydd Annest Smith
 • Cynghorydd Hefin W Jones
 • Cynghorydd Keith O’Brien
 • Cynghorydd Idwal W Williams
 • Cynghorydd A Huw Jones
 • Cynghorydd Enid Roberts
 • Cynghorydd Richard W Davies
 • Cynghorydd Aron Roberts
 • Cynghorydd Llywarch Davies
 • Cynghorydd Sarah Hughes

Etholir Cadeirydd ag Is-Gadeirydd yn y cyfarfod blynyddol a gynhelir ym mis Mai.

Mae Buddiannau Cynghorwyr i’w gweld trwy gysylltu gyda’r Swyddog Ariannol.

Gweithgareddau'r Cyngor

Mae gan y Cyngor Cymuned yr Is bwyllgorau canlynol i drafod materion yn ymwneud â:

• Brys a Chynllunio
• Mynwentydd (Pencefn a Salem)
• Llwybrau
• Gwelliannau

Mae Cynghorwyr Cyngor Cymuned Trawsfynydd hefyd a phresenoldeb ar y pwyllgorau canlynol:

• Ysgol Bro Hedd Wyn
• Un Llais Cymru
• Cyfeillion Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog
• Clwb Prysor
• Ysbyty Alltwen
• Grŵp Rhanddeiliaid Safle Trawsfynydd (Magnox)
• Neuadd Gyhoeddus Trawsfynydd
• Datblygu Llyn Trawsfynydd
• Cyfeillion Yr Ysgwrn

Cysylltu â'r Cyngor

Gall aelod o’r cyhoedd ddod a mater i sylw Cyngor Cymuned Trawsfynydd anfon ebost i sylw’r Clerc:

cyngor.trawsfynydd@gmail.com

Bydd y Cyngor yn ceisio ymateb mor fuan a phosib wedi i’r mater gael ei drafod.

Mae’r Cyngor Cymuned yn trafod rhoddion ariannol i grwpiau a mudiadau lleol.  I wneud cais am gymorth ariannol rhaid cwblhau y ffurflen gais a cynnwys mantolen ariannol i sylw y Swyddog Ariannol erbyn y 25 o fis Chwefror fel bod y Cyngor mewn sefyllfa i drafod y ceisiadau yng nghyfarfod mis Mawrth bob blwyddyn.

Ffurflen gais am gymorth ariannol

Dyddiadau Cyfarfodydd
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn y Neuadd Gyhoeddus ar nos Fercher cyntaf o bob mis, gan eithro mis Awst pan nad oes cyfarfod yn cael ei gynnal.
Cofnodion Cyfarfodydd

Oherwydd Cofid-19 nid oedd yn bosib i’r Cyngor gyfarfod rhwng Ebrill 2020-Mawrth 2021 felly nid oes cofnodion dros y cyfnod hwn.

Cysylltwch a’r Clerc am gopi o unrhyw gofnodion blaenorol.

Hysbysfwrdd

Sedd Wag

Rhybudd cyfethol

 

Rheolau, Asedau, Polisiau a Cynllun Hyfforddiant

 

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau