CROESO

Cyngor Cymuned

Cyngor Cymuned Trawsfynydd

Mae Cyngor Cymuned Trawsfynydd yn ymestyn o Nant Tyddyn yr Ynn yn y Gogledd Bryn Eden i’r De, Cefn Clawdd yn y Gorllewin ac Yr Allt Lwyd i’r Dwyrain.

Poblogaeth o 973 (Cyfrifiad 2011) sydd gan Trawsfynydd gyda 424 o aelwydydd.  Mae’r Cyngor Cymuned yn weithgar iawn yn gwneud gwaith amgylcheddol, datblygiadau cymunedol a chefnogi ei thrigolion gyda materion personol a chymunedol.

Gwasaneithir yr ardal gan 12 Cynghorwr Cymunedol gydag ystod eang o wahanol sgiliau a phrofiadau.

Rhestr Cynghorwyr
 • Cadeirydd Hefin Jones
 • Is Gadeirydd Elfed Wyn ap Elwyn
 • Cynghorydd Keith O’Brien
 • Cynghorydd Idwal W Williams
 • Cynghorydd A Huw Jones
 • Cynghorydd Enid Roberts
 • Cynghorydd Richard W Davies
 • Cynghorydd Helen W Jones
 • Cynghorydd Dewi Williams
 • Cynghorydd Annest Smith
 • Cynghorydd Aron Roberts
 • Cynghorydd Llywarch Davies

Etholir Cadeirydd ag Is-Gadeirydd yn y cyfarfod blynyddol a gynhelir ym mis Mai.

Hysbysir nad oes unrhyw aelod o Gyngor Cymuned Trawsfynydd wedi derbyn costau na threuliau yn ystod y flwyddyn 1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022.

Mae Buddiannau Cynghorwyr i’w gweld trwy gysylltu gyda’r Swyddog Ariannol.

Taliadau i Gynghorwyr 2020/21: Taliadau i Gynghorwyr 2020-21

Gweithgareddau'r Cyngor

Mae gan y Cyngor Cymuned yr Is bwyllgorau canlynol i drafod materion yn ymwneud â:

• Brys a Chynllunio
• Mynwentydd (Pencefn a Salem)
• Llwybrau
• Gwelliannau

Mae Cynghorwyr Cyngor Cymuned Trawsfynydd hefyd a phresenoldeb ar y pwyllgorau canlynol:

• Canolfan Iechyd
• Ysgol Bro Hedd Wyn
• Un Llais Cymru
• Cyfeillion Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog
• Clwb Henoed Prysor
• Ysbyty Alltwen
• Grŵp Rhanddeiliaid Safle Trawsfynydd (Magnox)
• Neuadd Gyhoeddus Trawsfynydd
• Datblygu Llyn Trawsfynydd
• Cyfeillion Yr Ysgwrn

Cysylltu â'r Cyngor

Gall aelod o’r cyhoedd ddod a mater i sylw Cyngor Cymuned Trawsfynydd trwy ysgrifennu llythyr neu anfon ebost i sylw’r Clerc:

Clerc
Llys Ednowain
Trawsfynydd
Gwynedd
LL41 4UB
cyngor.trawsfynydd@gmail.com

Bydd y Cyngor yn ceisio ymateb mor fuan a phosib yn dilyn y cyfarfod y bu i’r mater gael ei drafod.

Mae’r Cyngor Cymuned yn trafod rhoddion ariannol i grwpiau a mudiadau lleol.  I wneud cais am gymorth ariannol rhaid cwblhau y ffurflen gais a cynnwys mantolen ariannol i sylw y Swyddog Ariannol erbyn diwedd mis Chwefror fel bod y Cyngor mewn sefyllfa i drafod y ceisiadau yng nghyfarfod mis Mawrth bob blwyddyn.

Ffurflen Gais Cymorth Ariannol

Dyddiadau Cyfarfodydd
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn y Neuadd Gyhoeddus ar nos Fercher cyntaf o bob mis, gan eithro mis Awst pan nad oes cyfarfod yn cael ei gynnal.
Cofnodion Cyfarfodydd

Oherwydd Cofid-19 nid oedd yn bosib i’r Cyngor gyfarfod rhwng Ebrill 2020-Mawrth 2021 felly nid oes cofnodion dros y cyfnod hwn.

Cysylltwch a’r Clerc am gopi o unrhyw gofnodion blaenorol.

Cyfrifon

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022

Rhybudd Awdit

Cyfrifon 2017-18

Cyfrifon 2018-19

Os dymunai unrhyw un gael copi o’r cyfrifon, os gwelwch yn dda cysylltwch a’r Swyddog Ariannol.  Oherwydd Cofid19 nid yw yr Awdit Allanol wedi ei gwblhau ar Gyfrifon 2019/20 a 2020/21 hyd yma.

Hysbysfwrdd

Yn dilyn y gwaith archwilio a wnaethpwyd ar y Bont Droed yn ddiweddar mae Magnox yn pryderu am ddiogelwch cyflwr strwythurol yr adeiladwaith, felly bydd ar gau o’r 9fed Awst 2022 tra bydd Magnox yn ystyried costau ac opsiynau dyfodol y bont.  Mae hyn yn debygol o fod am gyfnod maith.  Mae Magnox wedi cadarnhau y byddent yn cysylltu gyda’r Cyngor Cymuned os bydd unrhyw wybodaeth ac yn ymddiheuro am yr anhwylustod.

 Following a recent survey carried out on the Footbridge, Magnox are concerned about the structural safety of the bridge, therefore it will be closed from the 9th August 2022 whilst Magnox review costs and options for the future of the bridge.  This is likely to be for a considerable period of time.  Magnox have confirmed that they will keep the Community Council updated and apologise for any inconvenience.

 

Polisiau
Mae cyfarfodydd Cyngor Cymuned Trawsfynydd yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

Polisi Pryderon a Chwynion 

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau